بن مایه های تفسیری – کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید
نویسنده : محسن دیمه کار – محمدحسن رستمی – حسن نقی زاده – سیدمحمد امام زاده
منبع : آموزه های قرآنی ، شماره 20، پیایی 45، پاییز و زمستان 93
تعداد بازدید : 146
دریافت فایل pdf
تحلیل ، طراحی و مدیریت پروژه علی نیکبخت 1395-1396