تبیین و ارزیابی آیات «صراط مستقیم» در قرآن
نویسنده : نبی الله صدری فر – محمد مولوی – علی نصیری
منبع : قرآن در آينه پژوهش ، سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1393
تعداد بازدید : 181
دریافت فایل pdf
تحلیل ، طراحی و مدیریت پروژه علی نیکبخت 1395-1396