نقد دیدگاه مفسران معاصر درباره تعامل پیامبر با اهل کتاب در مکه
نویسنده : امیر احمدنژاد – زهرا کلباسی اشتری
منبع : پژوهش های قرآن و حدیث ، دوره 47، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393
تعداد بازدید : 177
دریافت فایل pdf
تحلیل ، طراحی و مدیریت پروژه علی نیکبخت 1395-1396