نقد ترجمه های الهی قشمه ای، فولادوند و خرمشاهی از قرآن بر اساس تجزیه بر آحاد واژگان (بررسی موردی واژه های ریب، ذبح و خشیة در سوره بقره)
نویسنده : رضا امانی
منبع : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی ، دوره 4، شماره 10، تابستان 1393
تعداد بازدید : 203
دریافت فایل pdf
تحلیل ، طراحی و مدیریت پروژه علی نیکبخت 1395-1396